نام بخش یا واحد : آموزش                                                                  مسئول : فریبا بهرا معلی پور

نوع بخش : واحد اداری

مکان جغرافیایی واحد در بیمارستان : طبقه اول – ضلع شمالی – شرقی

تلفن داخلی: 233

 

تعاریف و اهداف :

آموزش به تمامی کنشها و اثرات ،راهها و روشهایی گفته می شود که برای رشد و  تکامل و توانایی های مغزی و معرفی و همچنین مهارتها ،نگرشها و رفتار انشان بکار می روند. و با توجه به اینکه نیروی انسانی سرمایه های هر سازمانی می باشند لذا آماده سازی و بکار گیری صحیح این نیرو برای ارائه خدمات از اهمیت ویژه ايي برخوردار می باشد و هدف این است که افزایش مهارت و آگاهی کارکنان به ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده بیفزاید.

واحد آموزش بیمارستان آریا در دو دهه گذشته به منظور ارتقاء علمی کارکنان و اجرای استاندارد های وزارت بهداشت و درمان فعالیت مستمر داشته است.

 

سوابق کار

مسئول: فریبا بهرامعلی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

16سال سابقه کار در امر پرستاری/سوپروایزر بالینی/سوپروایزر آموزشی/حاکمیت بالینی/تضمین کیفیت(ایزو)

چکیده ای از اقدامات واحد آموزش به شرح زیر می باشد:

 • تدوین و ارئه خط مشی ها و فرایندهای واحد آموزش
 • برگذاری دوره توجیهی بدو ورود و آموزش ایمنی و سلامت شغلی ، بهداشت محیط برای کارکنان جدید الورود
 • انجام نیاز سنجی آموزشی برای کلیه کارکنان بالینی و پشتیبانی
 • برگزاری آزمونهای صلاحیت و توانمندی
 • برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی آموزشی با مشارکت پزشکان و کارشناسان
 • برگزاری آزمونهای ادواری الزامی اعتبار بخشی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان پس از انجام دوره ها
 • ارائه پمفلتهای آموزشی
 • تهیه کتب مورد نیاز بخشها و واحدها
 • برگزاری دوره های مهارتی اسکیل لب
 • صدور کارنامه آموزش در پایان هر سال برای کارکنان