مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت : خانم مریم روزبهی

این واحد واقع در طبقه ششم بیمارستان تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان می‏باشد. در حال حاضر طرح‏های اعتبار بخشی ملی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت،در این واحد در حال اجرا می باشد.

از جمله اقدامات اجرایی در این واحد شامل موارد زیر می‏باشد:

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی و مشارکت کارکنان بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • مشارکت در تدوین برنامه بهبود در راستای نقاط قابل بهبود در سیستم با همکاری صاحبان فرآیند
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده‏ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‏ها.
 • مشارکت در تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • مشارکت در تدوین شاخص‏های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه در خصوص پیشرفت و اجرای برنامه‏های جاری بیمارستان و ارائه به مدیران ارشد
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • مشارکت در ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته‏های بیمارستانی
 • ایجاد نظام شکایات و پیشنهادات و بررسی اقدامات اصلاحی لازم
 • انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 • مشارکت در خود ارزیابی‏ها و ارزیابی‏های داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
 • تهیه گزارش در خصوص خودارزیابی و ارزیابی‏های داخلی و ارائه آنها به تیم مدیریت اجرایی و پیگیری اقدامات اصلاحی لازم
 • نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 • مشارکت در بازدیدها و راندها