• کسب رتبه یک اعتبار بخشی در کشور در سال 1394
 • کسب لوح دوستدار-کودک جهت اجرای اقدامات ده گانه دوستدار در سال 1394
 • دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت بین المللی سویسرت
 • دارای ساختمان و امکانات و تجهیزات جدید
 • دارای موقعیت مکانی مناسب در مرکز استان
 • دارای امتیازات زیست محیطی
 • وجود CT SCAN اسپیرال
 • وجود دستگاه های مدرن لاپاراسکوپی
 • تغییر ساختار زایشگاه و ایجاد اتاق ویژه زایمان در آب و اتاق زایمان بی درد و استفاده از گاز آنتونکس

از تجهیزات مدرن و ویژه بیمارستان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سونوگرافی داپلر رنگی
 • اکوکاردیوگرافی
 • آندوسکوپی
 • کلونوسکوپی
 • تست ورزش
 • ادیومتری
 • اسپیرومتری
 • فلورسکوپ
 • دستگاه های پیشرفته ونتیلاتور