• پیاده سازی طرح ارتقاء و بهره وری پرسنل کادر درمان بیمارستان
 • افزایش حق جذب به پرسنل پرستاری ومامایی و بیهوشی و اتاق عمل با توجه به مدرک و سابقه
 • افزایش کارانه ماهیانه و سازماندهی کردن آن
 • افزایش حق مسئوليت مسئولین بخش ها و واحد ها
 • افزایش حق سرپرستی مسئولین بخش ها از 2 روز به 5 روز
 • افزایش حق تشویقی از 5 ساعت به 130 ساعت
 • تشویقی پرسنل لیست اعتباربخشی در قالب سکه و کارت هدیه
 • اعطای هدیه به فرزندان پرسنل با معدل بالا
 • اعطای سبد لوازم تحریر به فرزندان پرسنل
 • قرارداد با استخر و تهیه بلیط برای پرسنل در تابستان
 • تشکیل تیم فوتبال بیمارستان
 • برگزاری اردوهای بین شهری برای پرسنل
 • برگزاری جشن های روز پرستار و کارگر
 • قرعه کشی بین فرزندان و خانواده های پرسنل بیمارستان در جشن ها
 • اعطای کارت هدیه
 • اعطای وام های 5 و 10 و 15 میلیون تومانی به پرسنل
 • اعطای وام اهدایی بیمارستان از طرف مدیریت به پرسنل واجد شرایط به صورت اورژانسی