نام بخش یا واحد: اداری                               

مسئول بخش: نریمانی

نوع بخش: واحد اداری

تلفن داخلی :138        تلفن مستقیم :3378279

 

این واحد از دوران تاسیس بیمارستان به شکل کاملا ادقام شده با واحد مالی  مشغول به کار بودند در دوره قدیم آقای سلطانی ……….. اداری را انجام می دادند که همزمان مسئول مالی و حسابدارسی و حسابداری بیمارستان هم بودند از سال 81 تا کنون که …………  مستقل ……… علیرقم اینکه هیچ گونه سیستم  کارگزینی وجود نداشته و پرونده های پرسنل در پوشه های …… در راه پله های بیمارستان جمع آوری می گردید کارگزینی تشکیل گردید پوشه های جدید با فرمت مشخصات کامل پرسنل روی آنان و مدارک پرسنلی و شروع بستن…….. و گرفتن مدارک که در پوشه های قدیم موجود نبوده از پرسنل گرفته  و پروندها را تکمیل کردند و یک …….. کار گزینی اداری راه اندازی گردید که بعد از آن همه کارکنان کلیه قوانین اداری کارگزینی تعیین و به پرسنل آموزش و ابلاغ گردید  که هم اکنون یک سیستم کارگزینی اداری تشکیل گردیده و انجام وضیفه می نماید.