نام بخش: CCU

مسئول بخش : ژیلا باورصاد

  نوع بخش : بخش ویژه

  مکان جغرافیایی بخش  در بیمارستان : در ضلع جنوبی طبقه دوم

  تلفنهای داخلی :  200 – 230 – 231                                          

  بخش CCU این بخش واقع در طبقه دوم در ضلع جنوبی و روبروی اتاق عمل 2 می باشد . در ابتدای ورود به بخش در سمت راست راهرویی مشهود است که رختکن پرسنل آقا ، سرویس بهداشتی مخصوص پرسنل و تی شویی در آن واقع است بعد از راهروی اول، اولین اتاق سمت راست اتاق لنژکثیف و سپس حمام بیماران و سرویس بهداشتی مخصوص بیماران می باشد . راهروی دوم سمت راست شامل آبدار خانه اتاق پزشک ، رختکن خانمها و انبار دارویی قرار دارد در سمت چپ راهروی ورودی بخش، اتاق استوک و لنژ تمیز می باشد و بعد از این دو، اتاق ایزوله بخش که  شامل یک عدد تخت  ،  سرویس بهداشتی ، مانیتورینگ و وسایل حفاظت فردی می باشد.

قبل از اتاق استوک واتاق لنژ تمیز دو عدد کپسول آتش نشانی و باکس آتش نشانی روی دیوار نصب شده اند . در سالن اصلی 14 عدد تخت مشاهده می شود که 12 عدد از آنها فعال می باشد که هر تخت مجهز به مانیتورینگ ، اکسیژن سانترال ، زنگ احضار پرستار ، میکروداپ و پایه سرم می باشد ، هر تخت به وسیله پرده هایی از تخت های دیگر مجزا شده است.  در مرکز CCU ایستگاه پرستاری قرار دارد که شامل دو عدد مانیتورینگ مرکزی ، یک دستگاه کامپیوتر ، بورد اسامی بیماران  و برگهای مربوط به پرستاری قراردارد همچنین دفاتر مربوط به امور دفتری پرستاری قرار دارد.

پزشکان شاغل در بخش :

 1. دکتر حسین محمودی ( رئیس بخش )
 2. دکتر ناصر محمد هادی
 3. دکتر عادل
 4. دکتر احمدررضا عصاره

 

پرسنل و پرستاران شاغل در بخش :

 1. خانم پوران کاوش
 2. صدیقه درویش
 3. سمیرا صوری
 4. مهناز حاتمی
 5. نغمه پیامی
 6. فاطمه برارپور
 7. پروین ظاهری
 8. نازنین حافظی
 9. نعیم منصوری
 10. دانش کریمیان
 11. موسی خورشیدی
 12. سید فرحان موسوی