بخش:ICU

مسئول بخش : نسرین اسلان زاده

نوع بخش :  بخش ویژه  

 مکان جغرافیای بخش در بیمارستان :  ضلع جنوبی بیمارستان – طبقه سوم

تلفن های داخلی : 119 – 313  

ICU بیمارستان آریا در حال حاضر دارای 13 تخت می باشد

که این 13 تخت شامل 11 تخت فعال ICU ، یک تخت دیالیز

و یک تخت ایزوله می باشد .  

 پزشکان شاغل در بخش

1 –  دکترسلطانی (بیهوشی)

2 –  دکتر کاوش (بیهوشی)

3 –  دکتر سبزعلی (بیهوشی)