نام واحد : بهداشت حرفه ای        

مسئول واحد : زهرا براتی گودرزی

نوع واحد : پشتیبانی

مکان جغرافیایی در بیمارستان : طبقه اول راهروی کلینیک شماره2

تلفن های داخلی : 141

 واحد بهداشت حرفه ای در اوایل سال 1392در این بیمارستان شروع به فعالیت نمود ، فعالیت این واحد در راستای حفظ ایمنی کارکنان و پرسنل بیمارستان قرار دارد نظارت بر انجام معاینات و بدو استخدام و ادواری ، جمع آوری حوادث ناشی از کار تهیه کتابچه های ایمنی و سلامت شغلی واحد ها و بخشها ، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آموزش کارکنان در زمینه حفظ ایمنی افراد در مسائل ارگونومیکی محیط کار و نیز نظارت بر اجرا و ثبت برنامه های ایمنی شسازی ، تهیه آماری از عوامل عام و خاص پرسنل آموزشهای ایمنی لازم در مورد کارکنان جدید الستخدام و نظارت بر توزیع وسایل حفاظت فردی مورد نیاز بر حسب کار هر بخش یا واحد از اهم فعالیتهای این واحد تا کنون بوده است .

تهیه بروشور، CDها ی آموزشی ، کلاسهای حضوری آموزش به صورت دوره ای در بیمارستان جزو رووس این واحد می باشد .

ایجاد ارتباطی نزدیک با مراجع ذیصلاح از جمله معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز و مرکز بهداشت غرب اهواز در راستای تحقق اهداف بهداشت و نیز اعتبار بخشی بیمارستان همیشه مد نظر این واحد قرار داشته است . بهبود شرایط محیطی در محیط کار بیمارستان از لحاظ صدا و دیگر عوامل از آرمانهای این واحد جهت ارتقای راندمان کار پرسنل و افزایش رضایتمندی آنان می باشد انجام نظر سنجی و کسب اطلاع از وجه نظر پرسنل از این واحد با از استفاده از پیشنهادات و نظرات سازنده آنان در پیشرو مقاصد و اهداف مان راهنمای ما می باشند اعلام حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در بیمارستان نیز طی پروسه ای از طریق این واحد نیز به تامین اجتماعی و مقامات ذیصلاح ارسال می گردد تدوین فرم ها و چک لیستهای بازرسی ایمنی از بخشها و واحدها نیز در دستور کار واحد بهداشت حرفه ای می باشد.