تعرفه آزاد تخت روز

 • اتاق 3 تخته
  5.346.000 ریال
 • اتاق 2 تخته
  7.485.000 ریال
 • اتاق 1 تخته
  9.624.000 ریال
 • تخت نوزاد
  3.743.000 ریال
 • CCU
  12.296.000 ریال
 • ICU
  19.245.000 ریال
 • NICU
  19.245.000 ریال
 • هزینه همراه بیمار
  400.000 ریال

تعرفه بیمه ای تخت روز

 • اتاق 3 تخته
  1.826.000 ریال
 • اتاق 2 تخته
  1.826.000 ریال
 • اتاق 1 تخته
  1.826.000 ریال
 • تخت نوزاد
  914.000 ریال
 • CCU
  4.236.000 ریال
 • ICU
  8.473.000 ریال
 • NICU
  8.473.000 ریال
 • هزینه همراه بیمار
  400.000 ریال

تعرفه سهم بیمار تخت روز

 • اتاق 3 تخته
  3.520.000 ریال
 • اتاق 2 تخته
  5.659.000 ریال
 • اتاق 1 تخته
  7.798.000 ریال
 • تخت نوزاد
  2.829.000 ریال
 • CCU
  8.060.000 ریال
 • ICU
  10.772.000 ریال
 • NICU
  10.772.000 ریال
 • هزینه همراه بیمار
  400.000 ریال