پزشکان

دکتر عبدالمجید انصاری متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر بیژن بیژن زاده متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمد نجفی متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سهیلا ثریا متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مصطفی فقهی متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر عبدالرضا جانگران نژاد متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکترمحمدرضا صادقیان متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر نصراله خلفی متخصص و جراح بیماری های چشمی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.