نام واحد: حسابرس مالی

مسئول واحد: آقای مشکی زاده

نوع واحد: اداری

مکان جغرافیایی بخش یا واحد در بیمارستان : شمال بیمارستان (قسمت مدیریت بیمارستان) طبقه اول ظلع شمال غربی

تلفن های داخلی : 770-145       تلفن مستقیم : 3378355-0611

با بدو تاسیس بیمارستان آریا شرکت شفا بخش کارون در سال 1348 کلیه محاسبات به صورت دستی و سنتی نگهداری می شد و با گذشت سالها این امر کاملتر می شد تا اینکه در سال 1375 با ا راه اندازی سیستم کامپیوتر اطلاعات بصورت مکانیزه وارد سیستم شد.