طبقه زیرزمین

نازایی – انباردارویی – انبار تجهیزات – مرکز تلفن – فیزیوتراپی – تاسیسات و موتورخانه – واحد خرید – لاندری – آشپزخانه – دفتر مسئول تاسیسات – پارکینگ – خیاط خانه

طبقه همکف

اورژانس – پذیرش – داروخانه – آزمایشگاه – رادیولوژی – سی تی اسکن – بانک – صندوق – ترخیص – سونوگرافی

طبقه اول

کلینیک 1 و 2

طبقه دوم

اتاق عمل 2 – CCU – CSR

طبقه سوم

اتاق عمل 1 – زایشگاه – زایمان فیزیولوژیک – ICU – NICU

طبقه چهارم

بخش های جراحی مردان – داخلی – آنکولوژی

طبقه پنجم

بخش های جراحی زنان – مادران و نوزادان

طبقه ششم

مدیریت – واحد اداری