آقای شهرام کاظمی مسئول واحد رسیدگی به شکایات

طریقه رسیدگی به پیشنهادات ,انتقادات و شکایات :

مسئول رسیدگی به شکایات در دو نوبت صبح و عصر جهت رفع مسائل و مشکلات بیماران در بیمارستان حضور دارند. در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل سوپروایزر بیمارستان به این موارد رسیدگی می نماید. هم چنین فرم پیشنهادات و انتقادات جهت دریافت نظرات شما در بخش و  صندوق پیشنهادات و انتقادات و شکایات در سالن اصلی و در بخش ها موجود می باشد.

جهت تماس با دفتر رسیدگی به شکایات با داخلی 126 و تماس از خارج از بیمارستان با شماره 33378958 تماس حاصل فرمایید.