رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

  • سزارین
  • هیسترکتومی
  • هیستروسکوپی
  • سرکلاژ
  • کورتاژ

پزشکان

دکتر تقی رازی متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر عبدالمجید باور متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر مهناز احمدی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مرضیه مشکی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر رباب فرحناد متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر فریده فرحبخش متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر پروانه ایلخاص زاده متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سیما احتشام زاده متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سارا مسیحی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سیما کرمزاده متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر فریده مرمضی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر شوکت احمدی نورالدین وند متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر شهلا فانی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر ماهرخ ابوعلی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهرنوش بیک متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مریم داوودابادی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر مریم قانون متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر روزا امیرپور متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهوش زرگر متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مژگان براتی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر وحیده ذاکر حسینی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر سیما طاهرپور متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر هناء خرمشاهی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمدعلی نظری فروشانی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر کیمیا چنانی نژاد متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر میترا جلالی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر لیلا هرمزی متخص زنان وزایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر کبری شجاعی متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهنوش ترک زبان متخصص زنان و زایمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.