در 6 ماه اول سال تمام روزهای هفته ساعت 16 الی 17

در 6 ماه دوم سال از ساعت 16 الی 17

* برای ملاقات بخش ویژه CCU با توجه به شرایط بیمار در هر نوبت یک نفر وارد می شود.

* به منظور رعایت بهداشت و جلوگیری از انتقال بیماریها ورود افراد زیر 12 سال جهت ملاقات ممنوع است