• دفترچه با داشتن تاریخ اعتبار
  • دستور بستری از پزشک مربوطه
  • کارت ملی
  • جهت خانم های متاهل بخصوص درعمل های جراحی زنان و زیبایی,حضور همسر بهمراه شناسنامه همسر و بیمار ودر مورد اطفال نیز شناسنامه والدین و حضور ایشان برای اخذ رضایت عمل الزامی است