نام بخش : مدارک پزشکی                               مسئول بخش: امیدیان

نوع بخش: پشتیبانی

 مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان : طبقه اول – راهروی شماره یک

مسئول واحد : خانم عليمرداني (لیسانس مدارک پزشکی)

بخش مدارک پزشکی دارای چارت تشکیلاتی زیر می باشد:

بخش مدارک پزشکی با هدف ارئه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستانها و ارئه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفط مطلوب کیفیت خدمات در مانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید:

 • v ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.
 • v داشتن آمار عملیات تشخیص و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها.
 • v گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها.
 • v ارزشیابی خدمات ارئه شده به بیمار توسط بیمارستان.
 • v کمک به امر تصمیم گیری مدیریت بیمارستان در توسعه امکانات و تجهیزات و بخشها.

این بخش که در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد و به ارئه خدمات می پردازد.

تلفن های داخلی :137-139

فرایند ارتقاء یافته بخش مدارک پزشکی در سال گذشته:

 • v تغییر سیستم بایگانی پرونده های پزشکی از سریال به میدل دیجیت
 • v یکپارچه سازی سوابق بستری بیماران به صورت واحد
 • v طراحی فرم مخصوص تحویل اوراق درخواستی مراجعین و همچنیین دفتر تحویل مستندات به بیمارستان
 • v بهبود شیوه تحویل و ثبت ورود پرونده در سیستم بایگانی
 • v بروز رسانی ثبت آمار حوادث و سوانح اورژانس در نرم افزار ثبت سوانح و حوادث مرکز بهداشت غرب
 • v بروز رسانی ثبت آمار موارد سرطان در راستای برنامه کشوری ثبت سرطان معاونت بهداشت