پوران طالب زاده مسئول واحد دفتر پرستاری
واحد اداری

دفتر پرستاران بر آن است تا بر اجرای کیفیت خدمات پرستاران در کلیه بخش های بیمارستان بر اساس رویه و اصول استاندارد مصوب نظارت نموده و در این میان توجه به ایمنی بسیارو مستمر در کلیه فرایند های مراقبتی را بر لوحه فعالیتهای خود قرار دهد. 

تلفن های داخلی: 144

بخشی از عملکرد دفتر پرستاری شامل موارد ذیل می باشد:

1- برنامه ریزی در زمینه ارتقا کیفی و بهبود مستمر فنی برای ارائه خدمات به بیماران

2- بازدید روزانه از قسمت های مختلف بیمارستان و درمانگاه های ناحیه ارزیابی از نحوه مراقبتهای ارائه شده وعملکرد پرسنل

3- اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی ها و استعلاجی ها و ایجاد تسهیلات لازم بر حسب معالجه کارکنان پرستاری

4- بررسی آماری خدمات پرستاری