دکتر عبدالرضا آرمن مدیر عامل
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
آقای عبدالجلیل حسین زاده مدیر داخلی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
خانم لیلا ابراهیمی مدیر امور اداری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهناز احمدی قائم مقام مدیر عامل
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
خانم پوران طالب زاده مدیر پرستاری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر منصور روزدار معاونت آموزشی و درمان
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
خانم سهیلا خزامی مدیر امور مالی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.