دکتر فرامرز پازیار رئیس هیئت مدیره
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محسن خرمی عضو هیئت مدیره
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر عبدالرضا آرمن مدیر عامل
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر عبدالمجید انصاری عضو هیئت مدیره
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهناز احمدی قائم مقام مدیر عامل
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.