آمار بیمارستانی منعکس کننده کلیه فعالیتهای مراکز درمانی می باشد و به دو قسمت آماری پزشکی و بهداشتی تقسیم می شود که هر کدام بیانگر گروهی از اطلاعات قابل استناد هستند.

آمار بیمارستانی اگر به گونه ای صحیح جمع آوری شود و توسط کارشناسان فن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد منشاء بسیار مهمی برای ارزیابی وضعیت بیمارستان و وسیله نظارتی مفید در دست مدیران می باشد ارزیابی صحیح و آنالیز درست اطلاعات جمع آوری شده راهگشایی برای بهتر نمودن وضعیت پزشکی و بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی می باشد.

فعالیتهای این واحد شامل:

 • آموزش منشی بخشها در نحوه ارائه آمار روزانه بخش به واحد آمار
 • کنترل دوره ای عملکرد منش بخشها در نحوه ارئه آمار بخش
 • دریافت آمار روزانه از بخشها و آمار ماهیانه واحد ها یا پاراکلینیک
 • کنترل آمار ارسال شده از بخشها با اطلاعات سیستم شبکه HIS
 • ثبت آمار روزانه در فرم شماره 2 ارسالی از دانشگاه
 • تهیه آمار ماهیانه هر بخش
 • تهیه آمار مرگ و میر بیمارستان
 • ثبت آمار به صورت ماهیانه در فرمهای خاص و ارسال به معاونت در مان ومدیریت اطلاعات و فناوری
 • ثبت اطلاعات بیمارستان در سایت AVAB
 • ثبت اطلاعات حوادث و ارسال به بهداشت شمال غرب
 • ثبت اطلاعات پره ناتال و ارسال به معونت درمان
 • ثبت موارد سرطان جهت واحد بهداشت شمال غرب
 • جمع آوری هاهیانه شاخصهای بیمارستان از بخشها و حاکمیت و دفتر پرستاری و ثبت و ارسال به معونت در مان
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات واحد های پارا کلینیک (آزمایشگاه – رادیولوژی-) در فرم های مخصوص
 • تهیه فعالیت بخش ها  و ارائه به سرپرستاران بخش ها
 • تهیه آمار سه ماهه و شش ماهه و یکساله فعالیت بخشها جهت مدیریت بیمارستان