این واحد نیز از واحد های زیر مجموعه مدارک پزشکی است و عملکرد عمده این واحد حفظ و طبقه بندی مدارک و امکان دسترسی آسان به مدارک جمع آوری شده به طرز صحیح و سیستماتیک می باشد در همین راستا از سیستم و روشهای خاص منطبق با استانداردهای ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی یاری گرفته و به حفظ اطلاعات باارزش بیماران می پردازد.

فعالیتهای این واحد:

 • تحویل پرونده از بخشهای مختلف بیمارستان در واحد بایگانی
 • کنترل اوراق پرونده های رسیده به مدارک پزشکی از نظر کمی و کیفی
 • پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنان
 • مرتب نمودن اوراق پرونده بر اساس ترتیب استاندارد
 • کنترل شماره پرونده های داده شده  به بیماران بستری از واحد پزیرش
 • کنترل پرونده های تحویل گرفته شده با لیست ترخیص بیماران
 • آماده کردن پرونده ها جهت واحد کد گذاری
 • پاسخ گویی به نامه های مراجع قانونی
 • تحویل سوابق بیمار (پرونده) به بخش جهت بیماران بستری مجدد
 • ارائه کپی پرونده بیماران جهت شرکت های بیمه
 • اسکن به روز پرونده ای بستری و ایجاد ایندکس کامپیوتری بر اساس شماره پرونده و نام بیمار

 

*واحد بایگانی جهت ارائه مدارک پزشکی به بیماران به منظور دریافت بازپرداخت های بیمه ای  با در داشتن صورت حساب از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 1 بعد از ظهر به ارائه خدمت می پردازد.

 

واحد کد گذاری بیمارها و اقدامات درمانی :

یکی از تخصصی ترین فعالیت مدارک پزشکی واحد کد گذاری می باشد که در امر آموزش و پژوهش پزشکی یکی از برجسته ترین مقولات است.

فعالیتهای این واحد شامل :

 • بررسی پرونده بیماران پس از تکمیل در رفع نواقص و تنظیم اوراق در واحد های دیگر
 • اختصاص یک کد به بیماریها ، اعمال جراحی، اقدامات و علل خارجی طبق روشهای خاصو سیستماتیک طبقه بندی
 • وارد کردن اختصاص در کامپیوتر
 • تهیه گزارشهای آماری و توصیفی از بیماریها ،اعمال جراحی واقدامات
 • هدایت صحیح وکنترل شده برای محقق به سوی هدف مورد نظر در پژوهشها و تحقیقات
 • کنترل پرونده کد گذاری نشده