از آنجایی که واحد پذیرش اولین گام جهت ورود بیماران به مراکز درمانی است ، به این نام خوانده می شود.  همچنین واحد پذیرش به عنوان سیستم مخابره ای (پیغام رسانی و انتقال اطلاعات) بیمارستان می باشد.خط مشی های واحد پذیرش بیماران باید واضح و قابل درک باشد که فعالیتهای گونا گون آن را تحت پوشش قرار دهد و این توام با رعایت حقوق بیماران و ایجاد ارتباطی بین بیمارستان و مراجعه کنندگان باشد در واحد پذیرش رعایت حق محرمانگی بیمار در هنگام اخذ اطلاعات باید رعایت گردد. این واحد در حال حاضر بصورت سه شیفت در خدمت بیماران می باشد تعداد پرسنل این واحد در حال حاضر سه نفر در شیفت صبح و در شیفت عصر و شب هرکدام 2 نفر می باشد.

تلفن های داخلی: 102-104-103

فعالیتهای این واحد شامل :

  • v تشکیل پرونده برای بیماران اورژانسی و الکتیو
  • v هماهنگی در مورد انتقال و اعزام بیماران
  • v هدایت و راهنمایی بیمار و همراه وی جهت پذیرش در بخش مربوطه
  • v ارائه اطلاعات در خصوص بیماران و بخشهای مختلف بیمارستان به مراجعین با حفظ محرمانگی اطلاعات بیمارتان

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

  • v به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است
  • v حضور همسر بیمار در موارد غیر اورژانسی جهت اخذ رضایت همراه با کارت شناسایی الزامی می باشد
  • v در مورد نوزادان از قیم نوزاد رضایت اخذ می گردد
  • v هر گونه استفاده از دفترچه بیمه افراد دیگر غیر قانونی است و در صورت مشاهده با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد
  • v در مورد افراد بیمه شده به همراه داشتن دفترچه بیمه الزامی است.

 *قابل ذکر است که در صورتی که بیمار سنش زیر 18 سال باشد حضور پدر یا جد پدری همراه با کارت شناسایی (شناسنانه – کارت ملی) الزامی است