نام بخش یا واحد: کمیت های بیمارستان    

نوع بخش : واحد اداری

تلفن داخلی 191

کمیته های بیمارستان بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیران بیمارستان هستند و به عنوان اتاق کل بیمارستان محسوب می شوند کمیته ها در نقش خود هدایت بیمارستانها ، برنامه ریزی ،سازمانی وفعالیت های بیمارستانی را انجام می دهند

عمده فعالیتهای این واحد شامل:

تعیین خط مشی و کمیت های عملکرد بیمارستان ملاک تحجقق اهداف بر اساس دستور های وزارت متبوع و دانشگاه

طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

شناسایی مشکلات و معظلات اصلی در عملکرد بیمارستان و پیدا کردن راه حل آن

تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت عملکرد بیمارستان

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر مجموعه کمیتهای بیمارستانی بر اساس موازین و دستور های وزارت ، و دستور العمل بحران ارزشیابی

پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم ومستمر درون بیمارستان